Facebook

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.aquasklep.pl

Sprzedającym jest PHU Aquamania z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Iwaszkiewicza 42/1, prowadząca działalność podlegającą wpisowi  do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem NIP: 739-283-96-16, Regon: 280078367 zwanym dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@aquasklep.pl
 • pod nr telefonu : +48 725 320 330 (w godzinach 12.00 - 19.00)

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin.

 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sprzedawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 8. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem aquasklep.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem aquasklep.pl.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 3. Sklep internetowy aquasklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.aquasklep.pl są cenami brutto, podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki określone są w „Cenniku wysyłki” znajdującym się na pod adresem http://aquasklep.pl/content/3-regulamin. Informacja o cenach towarów jest wiążąca do jej zmiany przez Sprzedawcę, przy czym zmiana cen nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny.

 2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową/drogą mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe a co najmniej dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, rodzaj wysyłki, sposób zapłaty oraz adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane o których mowa w ust. 4 nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy lub Klient nie uzupełni niezbędnych danych, Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji tak złożonego Zamówienia.

 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcę i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest dowód sprzedaży. klient może wycofać złożone mówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem e-maila pod adresem sklep@aquasklep.pl.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.

 2. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem w zależności od wybranej metody dostawy lub przez uzgodnienie indywidualnie z Klientem w przypadku zamówień specjalnych, kiedy możliwa jest opcja wysyłki „za potwierdzeniem odbioru” na wyraźne życzenie Klienta i po uzgodnień ze sprzedającym. Czas oczekiwania na przesyłkę: Kurier 1-2 dni roboczych, Poczta Polska priorytet 3-4 dni roboczych. W przypadku priorytetowej wysyłki zagranicznej czas dostarczenia zależy od kraju doręczenia i jest uzależniony od Poczty Polskiej. W przypadku zamówień specjalnych czas oczekiwania wynosi do 20 dni, po wcześniejszym uprzedzeniu Klienta o czasie oczekiwania związanym z przygotowaniem produktu.

 3. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka jest uszkodzona, w wyniku transportu, powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności listonosza i odmówić przyjęcia towaru.

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) uwzględniającymi koszty opakowania, określonymi w cenniku transportu, zaakceptowanymi przez Klienta w momencie składania zamówienia.

§ 5 Płatności

 1. płatność online za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl (Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.Przelewy24.pl)

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:
  - wpłata na konto bankowe

ING BANK ŚLĄSKI O/Olsztyn (nazwa banku)

PHU Aquamania
Nr konta: 29 1050 1807 1000 0023 0146 2129

- za pobraniem

 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte.

 2. Płatność za zamówiony towar obejmuje cenę za towar oraz koszt wysyłki.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 2. Składając reklamację należy określić reklamowany towar i przyczynę reklamacji.

 3. Reklamacje składane przez Konsumenta będą rozpatrywane na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 8 Zwroty

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza sklepem stacjonarnym ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie to należy złożyć poprzez formularz kontaktowy znajdujący sie pod adresem : http://aquasklep.pl/kontakt
 5. W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar na adres sklepu: PHU AQUAMANIA, Iwaszkiewicza 42/1 10-089 Olsztyn.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuje iż:

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Aquamania

b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietania 2016 r.

c. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

e. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

f. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

g. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie subskrypcji, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, otrzymywania ofert marketingowych

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera i otrzymywania ofert marketingowych.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się aquasklep.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego aquasklep.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego

 3. Sklep Internetowy aquasklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 4. Sklep internetowy aquasklep.pl dokłada najwyższej staranności, aby wizualizacja towaru jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na indywidualne ustawienia komputera klienta (kolor, rozdzielczość) mogę istnieć pewne różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego na stronie a wizualizacją zdjęć towaru wyświetlanego na komputerze Klienta.

 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym aquasklep.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów sprzedaży zawartych z Konsumentem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93) - dalej jako K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (DzU nr 144, poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU nr 22, poz. 271, ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. (DzU nr 47, poz. 278), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (DzU nr 141 poz. 1176).

Regulamin wchodzi w życie 2015.06.01.